Home

Kompetencia alapú óvodai programcsomag tűz

Kompetencia alapú programról - mindenovi - G-Portá

IKT alapú módszerek megismerése és alkalmazása; az egész életen át tanulás képességének megalapozása; az esélyegyenlőség elvének érvényesülése. A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2009-06-02 - 2010-08-31. Óvodánkban a kompetencia alapú óvodai oktatás a Maci csoportban kerül bevezetésre Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online B-típus: Kereszttantervi programcsomag, amely az adott kompetencia fejlesztését a különféle műveltségterületek, tantárgyak tananyagában fejleszti ki. Ez a programtípus az adott kompetenciát több műveltségi terület tanításának keretében, kerettantervi módon támogatja, szaktárgyi órák témáink feldolgozásában Óvodai programcsomag bevezetésének tapasztalatai - első félév Gyula Mágocsi úti óvoda - Pillangó csoport A programcsomag bevezetése csoportunkban 2009. szeptemberében kezdődött el. Szerencsésebbnek tartottuk volna, ha a bevezetést megelőzte volna az elméleti képzés 2009. nyarán, hiszen a p..

Kompetencia alapú óvodai programcsomag

A Min őség Irányítási Program alkalmazása megalapozta a Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag bevezetését. A Programcsomag m űködtetése során megtapasztaltuk, hogy az eddig végzett pedagógiai gyakorlatunk szorosan illeszthet ő a Kompetencia alapú oktatáshoz , hiszen a nemzeti identitás meg őrzése, a víztakarékosságra. Az óvodai praxis számára kizárólag az Országos Alapprogrammal összhangban lévő Helyi Nevelési Program kötelező érvényű. A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkotóinak tehát nem volt, nem is lehetett az a szándéka, hogy a tématervjavaslatok alkalmazását kötelezővé tegyék 3 Tartalom I. Bevezetô Programfejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületen II. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Az óvodai nevelés szerkezeti rajza a kompetencia alapú óvodai programcsomagban Labáth Ferencné: Általános szakmai koncepció III. Óvoda iskola átmenet Labáth Ferencné: Óvoda iskola átmenet pedagógiai koncepció Kovács Erika: Átmenetek

A kompetencia alapú óvodai programcsomag gyűjteményben vannak könnyebb és nehezebb játékok, feladatok. Lényeg, hogy nem kell, és nem is szabad mindenkivel mindegyiket elvégeztetni. Pontosan ez az, ami az óvónő gyermekismeretén, pedagógiai kulturáltságán múlik A kompetencia alapú programcsomagot 2006-ban a nagycsoportban vezettük be. 2007-től már 3 soportban kezdtük alkalmazni a bevált módszereket, melyben újdonság a csoportmunka előtérbe helyezése. Az éves nevelőmunkánkat a 4 őselem köré csoportosítjuk: levegő, tűz, víz, föld. Az óvoda megalapozza a gyermek további. A HEFOP 3.1.3 által kiírt Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra című pályázaton intézményünk 4 millió Ft-ot nyert. Az óvodai programcsomag a Nyitnikék óvoda Süni és Csibe csoportjában került bevezetésre. A projektben részt vevő pedagógusok: - Papp Lászlóné projektmenedzse

A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésének

Ének-zenei nevelés 5-7 éveseknek a kompetencia alapú programcsomag kiegészítéseként. TŰZ modul . Az innováció tömör tartalmi leírása: A Tűz modul zenei anyagát foglalja össze, októbertől januárig. Dalosjáték, mondóka, zenei játékgyűjtemény - a hozzájuk kapcsolódó zenei képességfejlesztő feladatokkal Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésére került sor 2009/2010 tanévben az óvoda Biga-csiga kiscsoportjában. Maga a programcsomag is új fogalom volt számunkra. Egyes elemeit részenként is felhasználhatjuk, de komplex csomagként teljességében is alkalmazhatjuk Ciklámen csoport - Kompetencia alapú nevelés Csoportunk speciális pedagógiai programja a Kompetencia alapú óvodai nevelés programcsomagra épül, a megismerési folyamatot a 4 őselem köré csoportosítjuk: Tűz, víz, levegő, föld A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a konferenciára való felkérést! Túl az udvariasságon, azért is örülök ennyire ennek a felkérésnek, mert félszáz előadásnál is többet tartottam már a kompetencia alapú óvodai programcsomagról, de még egynek sem adták ezt a témát Az óvodai programcsomag valóban a négy őselemet veszi alapul, mint témakört. Ez alapján a levegő, a tűz, a víz, és a levegő jelenik meg témakörként. Mivel ezeddig az óvodai programok a négy évszakot vették témaköreik, tevékenységeik megtervezésének alapjául, ez elég rémísztően hangzik

Kompetencia alapú programcsomagok Szabad Iskolákért

 1. A kompetencia alapú oktatásról. A kompetencia alapú óvodai programcsomag célja, hogy a gyermekek felfedezzék képességüket, készségüket, azokat fejlesztve egészséges önbizalmuk alakuljon ki, így lesznek képesek az élethosszig tartó tanulásra, mely segíti őket abban, hogy az életük során eléjük gördülő akadályokat zökkenőmentesen el tudják hárítani
 2. A kompetencia alapú óvodai program keretein belül a gyermekek tevékenységeinek tervezése és szervezése 3 életkorra lebontva, 4 őselem köré csoportosul: levegő, tűz, víz, föld; melyek a hagyományos tervezéstől eltérően nem évszakok vagy ünnepkörök, hanem hónapok szerinti bontásra épülnek. A program sokféle színes.
 3. 10. Az óvodában hangsúlyozott-e, a kompetencia alapú nevelés és megfogalmazódnak-e az óvoda nevelési programjában az azzal kapcsolatos elvárások, feladatok ? ( Itt meg kell jegyezni, hogy a kompetenciaalapú óvodai programcsomag nem nevelési program. A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segít
 4. Miben más a kompetencia alapú óvodai programcsomag? - A 4 alapelem - levegő, tűz, víz, föld- köré szervezi a feldolgozandó témákat. - Fokozottan hangsúlyozza a differenciált fejlesztést - Kiemelten kezeli az óvoda- iskola problémakörét - Nagy hangsúlyt fektet a néphagyományok átadására
 5. A kompetencia alapú óvodai programcsomag értékrendje összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjá ban foglaltakkal, azzal az óvoda- és gyerek- képpel, azokkal az eljárásokkal, amelyek abban vannak kifejtve

2009 szeptemberétől óvodánk két csoportjában a 3-as Őzike és a 6-os Maci csoportban a Kompetencia alapú óvodai programcsomag JMK programunkba való beillesztésével folyik a gyermekek nevelése, fejlesztése. A két csoport óvónői: Csaba Jánosné, Dr. Brassányiné Pillmann Julianna; Laczkó Magyarné Juhos Erika, Marócsek Terézi II. MÉRÉS ÉS KOMPETENCIA 7 II. MÉRÉs És KOMpETEncIA A kompetencia alapú óvodai programcsomag értékrendje összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal, azzal az óvoda- és gyerek- képpel, azokkal az eljárásokkal, amelyek abban vannak kifejtve

Sulinova - Kompetencia Alapú Oktatási Programcsomago

Balmazovi » Kompetencia munkaközössé

Szomszéd településünkön, Polgáron egy óvodai csoport a kompetencia alapú fejlesztéssel működik. Meghívtak bennünket, látogassunk el hozzájuk, hogy betekinthessünk munkájukba. A húsvéti népszokások volt a téma. Felelevenedtek a régi legényes virtuskodások, amit a fiúk nagy élvezettel játszottak A kompetencia alapú programcsomag az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségében - alapelvek, óvodakép-gyermekkép, játékközpontúság, szellemiség és szemléletmód - készült. Ugyanakkor a XXI. Század szellemiségének megfelelően Óvodánk Pedagógiai Programját és a Kompetencia Alapú Programcsomag fenntarthatóságát figyelembe véve ezekben a napokban a Tűz témakör feldolgozása folyik csoportjainkban. Élményszerzés és tapasztalatszerzés céljából udvarunkon tüzet raktunk és megismertettük gyermekeinket a tűz tulajdonságaival, színeivel, hangjával.

Kompetencia alapú óvodai nevelés. Az óvodai programcsomag valóban a négy őselemet veszi alapul, mint témakört. Ez alapján a levegő, a tűz, a víz, és a levegő jelenik meg témakörként. Mivel ezeddig az óvodai programok a négy évszakot vették témaköreik, tevékenységeik megtervezésének alapjául, ez elég. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra című pályázat első továbbképzés történt meg december 14-én, a Dunaújvárosi Óvoda székhelyén, - ahol az egységvezetők és a HEFOP pályázatban résztvevő általános iskolák képviselői vettek részt 2009-2010- es nevelési évben a kompetencia alapú óvodai programcsomag kipróbálóiként (TÁMOP 3.1.4.) a TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ műveltségtartalmak szerinti tématerv-javaslatokkal, és annak kiegészítő segédleteivel dolgozott óvodánkban két csoport

Kompetencia alapú programcsomag: A 4 alap elem -levegő, tűz, víz, föld - köré szervezi a feldolgozandó témákat, Elemenként és nevelési területenként széles spektrumú módszertani ajánlást kínál, Fokozottan hangsúlyozza a differenciált fejlesztést, Kiemelten kezeli az óvoda- iskola problémakörét Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra című pályázat első továbbképzés történt meg december 14-én, a Dunaújvárosi Óvoda székhelyén, - ahol az egységvezetők és a HEFO Program-fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén 200

Kompetenciaalapú programcsomagok Sulinet Hírmagazi

3.1. A kompetencia alapú óvodai programcsomag A személyiség fejlődésének-fejlesztésének meghatározó időszaka a kisgyermekkor, másképp az óvodáskor. Az óvoda a kompetencia alapú nevelési gyakorlat megvalósulásának legtermészetesebb terepe. Az óvodás gyermekek alapvetően a játéktevékenység során szerzi - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázat. A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa Gy.u. feladat-ellátási helyén két óvodai csoportban- egy kicsi és egy középső- vezették be és alkalmazzák a kompetencia alapú óvodai programcsomagot

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat Galileo Galilei TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 PROJ EKTINDÍTÓ SZAKMAI KONFERENCIA ELŐZMÉNY Az önkormányzat az új. /Mozgásharmónia alapozás A kompetencia alapú óvodai program, a komplex prevenciós óvodai program, az Ének. zene az óvodában, a szenzoros, integrációs terápia és a néptánc tanítása elméleti ismereteiből építkezve, munkánk szakmai alapja két komplex fejlesztő program, mely a pedagógiai program része: az Örökmozgó labdás és a Mórika táncos mozgásfejlesztő program A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka a programcsomag felhasználói körében A gyerekek számára. Mottó: mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled. telhető legjobbat formáld belőlük és általuk. (Weöres Sándor: A teljesség felé

A kompetencia alapú óvodai programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében - alapelvek, óvodakép-gyermekkép, játékközpontúság, szellemiség és szemléletmód - készült. Ugyanakkor a XXI. század szellemiségének megfelelôen a kompetencia mint központi kategória hatja át az egész. 2007.szeptember 01.-től részprogramként folyamatosan bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai nevelési programcsomag, melyet módszertani segédanyagként alkalmazunk minden csoportban. Intézményünket a partnerközpontú együttműködés jellemzi. A COMENIUS 2000 Minőségfejlesztési rendszert működtetjük Ennek irányelvei szerint dolgozták ki a HEFOP 3.1.3-as pályázathoz a Kompetencia alapú óvodai programcsomag Külső világ tevékeny megismerése c. fejezetét. Óvodánk 2006 szeptemberétől dolgozik a programcsomaggal, és ennek a munkának az eredményei, gyermekekre gyakorolt hatásai képezik vizsgálatom tárgyát. 1 A kompetencia alapú óvodai programcsomag fejlesztő hatásának vizsgálata az inkluzív német nemzetiségi óvodai nevelésben: hu_HU: Nyelv dc.language.rfc3066: hun: Terjedelem dc.format.page: 108: hu_HU Részt veszünk az kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésében. Pedagógiai munkánk sikerességéhez óvodánként jelenlévő fejlesztőpedagógusaink mellett külső szakemberek is hozzájárulnak (gyógypedagógus, logopédus, konduktor, Nevelési Tanácsadó szakemberei, orvosok, védőnők, egészségfejlesztő, stb.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag. Gilicze Zoltán: A szabálytudat és az iskolai előkészítés gyakorlati kérdései a játék-, erkölcs-, érzelemközpontú nevelés által. Tanári kézikönyv Szociális kompetencia 1-12. évfolyam. A TANULÁS IRÁNYÍTÁSA című fejeze Kompetencia alapú oktatás Szilágyi Ildikó, 2008. március 12. - 11.27 Előzmények, a fejlesztés folyamata Az oktatási programcsomagok fejlesztésének koncepciója 2002 nyarán fogalmazódott meg először a Modernizáció és programfejlesztés című dokumentumban az óvodai kompetencia alapú programcsomag szellemében. Majd 2010-ben a Kormány 255/2009.(XI.20) Korm.rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII.28.) Korm.rendelet módosításáról életbe lépése miatt aktualizálásra került A közalkalmazotti jogviszony jelent: • Főiskola, óvodapedagógus végzettség, • Gyakorlati tapasztalat a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásában kozigallas.gov.hu - 3 hónapja - Mentés. óvodapedagógus. Veszprém Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda, Csillagvár Waldorf Tagóvoda az irányadók 14 éve dolgozunk Helyi Óvodai Programunkkal (HOP), és háromszor került átdolgozásra. (HOP kidolgozása -1998., HOP beválás vizsgálata 2004., HOP felülvizsgálata - IPR kiegészítés 2009., HOP átdolgozása a módosított Alapprogram és a Kompetencia alapú óvodai programcsomag alapján 2010.

Kompetencia Alapú Óvodai Nevelés a Hagyományőrzés Eszközeivel Az állatok télen - Mackó kiállítás megtekintése a medve /udvar/. - Madáretető kihelyezése, töltése élelemmel. - Erdei állatok télen/erdész/. - Kiállítás a csoportban-plüssmackók gyűjtése, rendezgetése. - Számosság megállapítása, több 2009-2010- es nevelési évben a kompetencia alapú óvodai programcsomag kipró-bálóiként (TÁMOP 3.1.4.) a TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEG Ő műveltségtartalmak szerinti tématerv-javaslatokkal, és annak kiegészítő segédleteivel dolgozott óvodánkban két cso-port A kompetencia alapú óvodai programcsomag fejlesztő hatásának vizsgálata az inkluzív német nemzetiségi óvodai nevelésben. Vámi, Gabriella. Megjelenés dátuma: 2011. Kulcsszó: sajátos nevelési igényű gyermekek -- hátrányos helyze Kompetencia-alapú nevelés az óvodánkban. 2009. szeptember 01-től óvodánkban, 2 óvodai csoportban (a Napraforgó középső-és a Napsugár nagycsoportban) került bevezetésre a kompetencia alapú programcsomag A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálásának ajánlott folyamata, módszerei, a helyi nevelési programban történő tartalmi megjelenítés lehetőségei 18 Sári Éva A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szociális, életviteli és állampolgári programcsomag a 1-6. évfolyam számára 37 Sári Év

Video: Kompetencia - Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőd

KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS slideum

A kompetencia alapú óvodai programcsomag óvodánk két csoportjában kerül bevezetésre a 2009/2010-es nevelési évben. A megvalósulás során kidolgozásra került a Madarak világa témahét minden évszakban, melynek során a szülők is segítséget nyújtottak az éppen aktuális feladatok megvalósításában./ Madáretető. TŰZ témakör 2009. október 1-december 23-ig TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PROGRAM alapján készített helyi óvodai program KOMPETENCIA ELVŰ NEVELÉS KOMPETENCIA ELVŰ NEVELÉS A kompetencia alapú óvodai nevelés lényege, hogy a gyermekek olyan használható tudást kapjanak, amelyet tapasztalataikon keresztül szereznek meg, és a. A sikeres pályázatnak köszönhetően az óvoda mindkét csoportjában alkalmazásra kerül a komplex programcsomag, amely a négy természeti elem - a föld, a levegő, a tűz, a víz - témakört tartalmazza. Az iskola öt bevont tanulócsoportjában indul el a kompetencia alapú • Helyi Óvodai Nevelési Programunk tevékenységközpontok rendszerében teszi lehetővé a képességfejlesztést: A négy őselem. - LEVEGŐ, TŰZ, VÍZ, FÖLD modulokon belül, a projekt rendszerrel valósítjuk meg, / tartalom és tevékenységek szintetizálása a Kompetencia alapú nevelés Óvodai Programcsomag segítségével

A kompetencia alapú programcsomagok Sulinet Hírmagazi

A kompetencia alapú óvodai programcsomag legfontosabb fejlesztési területei: • óvoda-iskola átmenet • az inkluzív - a különböző fejlettségi szinten élő gyermekek együttélését segítő - pedagógia • játék, érzelmi, erkölcsi nevelés Ezek a területek együttesen alkotják az óvodai nevelés teljes egészét A kompetencia alapú óvodai programcsomag sajátos elemei Óvodánkban 2009-ben az infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan a TÁMOP 3.1.4 pályázatban elnyert támogatással, illetve az abból megvalósult pedagógiai képzésekkel megvalósulhatott az intézményben a tartalmi fejlődés is és bevezetésre került a kompetencia.

• óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése,alkalmazása Közoktatási Igazgatóság • kollégiumok esetébenaszociális,életviteliés környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomagbevezetése,alkalmazása , 1 Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása-óvodai programcsomag 8. Mennyire tartod hasznosíthatónak a tanultakat? 2. Mennyire tartod jónak, eredményesnek a továbbképzés során alkalmazott oktatási módszereket? 1. Milyen színvonalúnak ítéled a továbbképzést? A képzés 7. Adott-e a továbbképzés új módszereket A kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése óvodánkba Az intézmény nevelő-oktató munkájának fő jellemzői Óvodánk 1984. szeptember 1-e óta a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola II. sz. Gyakorló Óvodájaként működött. 2003 májusától a Nyugat-magyarországi Egyetem fenntartásában működő, szakmai önállósággal. Kiss Mariann A blogot azért hoztam létre,mert szeretném megosztani veletek a Kompetencia Alapú Óvodai Nevelésben szerzett tapasztalataimat.Élő kapcsolatot szeretnék,ezért minden este 7-8-ig állok rendelkezésetekre.Várom a kérdéseket,élményeket,észrevételeket.Biztos vagyok benne,hogy többen többre megyünk A Helyi Pedagógiai Programunk tartalmazza a Kompetencia alapú óvodai programcsomag részleges mértékű adaptációját: a szakmai koncepció pedagógiai alapelveit, a pedagógiai koncepció egyes alapvetéseit, a gyermeki képességfejlesztést szolgáló tevékenységeket. Tűz, Víz, Föld, Levegő modulok rendszere

Óvodai programcsomag bevezetésének tapasztalatai 1

A kompetencia alapú programcsomag négy őselem / TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ/ köré épülő tartalmát, sikerült jól összehangolni a helyi óvodai programunkkal. Sok új ötletet kaptunk a témák feldolgozásához, amely gazdagítja módszertárunkat, ugyanakkor mi is kiegészíthetjük saját ötleteinkkel a programot A kompetencia alapú nevelési program szeptembertől került bevezetésre a csoportban. A gyerekek örömmel vesznek részt különböző tevékenységekben, a sokféle eszközzel nagyon jól lehet őket motiválni. A dramatikus játékok eddig ritkában fordultak elő mindennap Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és általános iskoláiban - című TÁMOP -3.1.4-08/2-2008- 0114 számú pályázat 1 2011.szeptemberében alakult a Képességfejlesztő, kompetencia alapú nevelés munkaközösség, melynek a vezetője lettem. Idáig három összejövetelünk volt. A kompetencia mk. oldalon olyan anyagokat találtok, melyek segíthetik munkátokat, főképp azokét, akik pályázat útján az óvodai programcsomag bevezetésére vállalkoztak

ÓVODAI NEVELÉS KOMPETENCIATERÜLET

Elolvastuk, tanulmányoztuk és értékeltük a kompetencia alapú komplex óvodai programcsomag alapelveit, az őselemekhez kapcsolódó tématervjavaslatokat, a megvalósítást segítő módszereket és eszközöket. Bővítettük ismereteinket az őselemekről, ezek létéről életünkben, és jelentőségükről A kompetencia alapú óvodai programcsomag olyan lehetőségek tárházát kínálta intézményünknek, amelyben óvodánkra jellemző minden helyi sajátosságot ki tudunk egészíteni, színesebbé tudunk tenni, tartalmi- gyakorlati és elméleti szempontból is. Lehetőséget kaptak pedagógusaink is a szemléletbeli megújulásra, ehhez. A blogot azért hoztam létre,mert szeretném megosztani veletek a Kompetencia Alapú Óvodai Nevelésben szerzett tapasztalataimat.Élő kapcsolatot szeretnék,ezért minden este 7-8-ig állok rendelkezésetekre.Várom a kérdéseket,élményeket,észrevételeket.Biztos vagyok benne,hogy többen többre megyünk

A Kompetencia Alapú Programcsomag - óvodai programcsomag hangsúlyozza a csoportban történő együttdolgozás, a csoportmunka fontosságát, a gyerekek játszva sajátították el a kooperáció szabályait, megtanulták elfogadni az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, megtapasztalták, illetve megismerték saját képességeiket. Kompetencia alapú óvodai programcsomag, a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén belül, melyet az iskolával közösen nyertünk el. A 2010/2011 tanévtől óvodánk minden csoportjában a programcsomag szellemében folyik a nevelő-oktató munka. Nevelőmunkánkban nem a divatot keressük, hanem kiállunk a gyermekek érdekei mellett Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok! HEFOP 3.1.3-as projekt Dunaújvárosi Óvod

A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodájában >> Friss tartalom: Beiratkozás szakiskolába és készségfejlesztő iskolába Intézményegység-vezetői pályázatok Közétkeztetés Fórum. Keresés az oldalon: Írja. Download Presentation Kompetencia alapú óvodai programcsomag An Image/Link below is provided (as is) to download presentation. Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold Tevékenységeinket a Kompetencia Alapú Óvodai Program (őselemre épül; Levegő, Tűz. Víz, Föld) szellemében, a játékba ágyazott tanulás jellemzi. A csoportunk vegyes életkorához igazodnak feladataink, elvárásaink, egyéni sajátosságaikat is figyelembe véve. Élményeken, tapasztalatokon keresztül új ismereteket nyújtunk. A kompetencia alapú programcsomagból átvettük az óvodai élet folyamatosságát, a tevékenységek közben tapasztalás útján történő ismeretszerzést, készség- és képességfejlesztést. A 4 évszak köré csoportosított témák mellett, a 4 őselem (tűz, víz, föld, levegő) elemei i

helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai programcsomag használa-ta kapcsán nem sérül; a fenntartása alatt működő óvoda alap-és speciális felada-tait a továbbiakban is teljesíteni tudja; az óvoda Alapító okiratának belső tartalmi változtatására nincs szükség a kompe-tencia alapú óvodai programcsomag A 2007-2008. nevelési évben valamennyi óvodai csoportunkba bevettük a kompetencia alapú nevelést, és helyi nevelési programunkba is beépítettük azt, melynek szakértői vizsgálata folyamatban van. Valamennyi, óvodánkban dolgozó óvodapedagógusunk elvégezte a programcsomag alkalmazásához szükséges képzést 2017 szeptemberében 9 óvodai és 1 bölcsődei csoportot indítunk. Arról, hogy az előjegyzett gyermekek melyik óvodába lettek csoportba sorolva, az óvodai előjegyzések birtokában, a jelentkezők lakcímének ismeretében, a szülői igényeket figyelembe véve, valamint az integráció Az Ajka Városi Óvoda Katica Óvodájában, a NAPSUGÁR csoportban a 2009/2010 tanévtől kezdve a Kompetencia alapú programcsomag adaptálásával, ajánlásaival dolgozunk. A tevékenységben megvalósuló tanulási folyamat alapritmusát a négy őselem: Levegő/július, augusztus, szeptember/ Tűz / október, november, december/ Víz / január, február, március/ Föld / április. A kompetencia alapú óvodai nevelés elvei szerint: a gyermekek megfigyelésén alapuló mérési és értékelési rendszer Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. (Montessori) Dr. Bakonyi Ann Miben más a kompetencia alapú óvodai programcsomag: · A négy alapelem - LEVEGŐ, TŰZ, VÍZ, FÖLD - köré szervezi a feldolgozandó témákat · Elemenként és nevelési területenként széles spektrumú módszertani ajánlást kínál · Fokozottan hangsúlyozza a differenciált fejlesztés

 • Büdös sonka.
 • Benzinszagot érzek.
 • JavaScript function parameter.
 • Fa ajándék esküvőre.
 • Európai vadmacska eladó.
 • Legjobb mászkálós játékok pc.
 • Seregély fajták.
 • Zöldterület kezelés árak.
 • Szárított narancs.
 • Szteroid akne kezelése.
 • Google Pixel camera APK.
 • Captain America: The Winter Soldier.
 • Hungaria ss hadosztály.
 • 2 személyes gokart.
 • Skyland tábor.
 • Legfontosabb aminosavak.
 • Jack russell kennel.
 • Miért nem fordul el a telefonom.
 • Fűtőpanel jofogas.
 • Geografus.
 • 17 küldemény nyomkövetés.
 • Pandora tisztítása otthon.
 • Sürgősen eladó lakás győr.
 • Ízesített kalács.
 • Audi s3 2007 teszt.
 • Fesztivál jelmezek.
 • Egyedi sírkő képek.
 • Hestore huhttps www google hu.
 • Képlet teljes film magyarul hd.
 • Fűtés kalkulátor kw.
 • Hbo go egyszerre hány eszköz.
 • Kemencés pizzeria jászberény.
 • Zuhanás maximális sebessége.
 • Cicás torták.
 • Ápolási díj összege 2019.
 • Gyermek tér heim pál.
 • Beszakadásos dolina.
 • Bme nyári tábor 2020.
 • Vaníliás kifli andi konyhája.
 • Sivatagi rózsa csíráztatás.
 • Bercel kastély facebook.